Zarządzenie o ustanowieniu kuratora - sygn. akt: I Ns 471/17.

Dodano: 2017-11-28 07:35:58             Zmodyfikowano: 2017-11-28 07:35:58
Rejestr zmian
Sygn. akt: I Ns 471/17
 
Z A R Z Ą D Z E N I E
Dnia 27 listopada 2017 r.       
 
Sąd Rejonowy w Prudniku I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: Prezes SR   Herbert Staffa
po  rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2017 r. w Prudniku na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Emilii Michałków
z udziałem  Karola Bartona, Wernra Bartona, Emanueli Barton-Migacz, Kariny Zdonek
o zasiedzenie
z a r z ą d z a:     
I.    ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników  Karola Barton i Wernera Barton     kuratora sądowego  w osobie  Eweliny Kulas,  pracownika tut. Sądu,
 
II.  o ustanowieniu kuratora ogłosić w budynku sądowym i  stronie internetowej tut.sądu,
     
III. skuteczność doręczenia wniosku do rąk kuratora uzależnić od upływu 1-go miesiąca od
      daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym.