Praktyka Studencka

Dodano: 2017-01-24 08:34:21             Zmodyfikowano: 2017-01-24 14:12:40
Rejestr zmian
Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie i wolontariat.

PRAKTYKA STUDENCKA

Warunki oraz zasady odbywania praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Prudniku.
Sąd Rejonowy w Prudniku, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych , umożliwia studentom odbycie praktyk studenckich.
Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym   w Prudniku wymagane jest:
 1. Przygotowanie kompletu dokumentów w tym:

  a) podania studenta skierowanego do Prezesa Sądu Rejonowego  w Prudniku  z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki, które zawiera:
  • imię i nazwisko studenta ze wskazaniem adresu kontaktowego, adresu mailowego oraz numeru telefonu studenta,
  • rok studiów oraz nazwę uczelni na której student studiuje,
  • proponowany termin rozpoczęcia praktyki,
  • proponowany okres trwania praktyki,
  • wskazanie wydziału lub oddziału w którym student chciałby odbyć praktykę,
b) skierowania z uczelni z podpisem osoby kierującej na praktykę (rektor, dziekan, kierownik do spraw szkolenia uczelni itp.) wraz z planem i zakresem praktyki dla danego studenta sporządzonego przez uczelnię.
 1. Nadesłanie dokumentów na adres:
Sąd Rejonowy w Prudniku
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 5
48-200  Prudnik
  z dopiskiem „Praktyka studencka”
  lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Prudniku
 1. Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Prudniku dokonuje weryfikacji dokumentów o których mowa w punkcie 1 i po ich akceptacji przez Prezesa Sądu Rejonowego lub osoby przez niego wyznaczonej wyraża wstępną zgodę na przyjęcie studenta na praktykę,
 2. Uczelnia przygotowuje projekt Umowy, która  ma zostać  zawarta między uczelnią a Prezesem Sądu Rejonowego w Prudniku w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przesyła je do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Prudniku
 3. Oddział Administracyjny przekazuje dokumenty do opinii Prezesowi Sądu Rejonowego w Prudniku, który po ich akceptacji podpisuje Umowę. Jeden egzemplarz Umowy zostaje zwrócony uczelni.
 4. Wymogi formalne Umowy:
  • nazwa Uczelni, która kieruje studenta na praktykę,
  • imię i nazwisko studenta, 
  • termin rozpoczęcia,
  • okres trwania praktyki, 
  • szczególne warunki odbywania praktyki,
  • sąd i wydział, w którym student ma odbyć praktykę,
  • prawa i obowiązki obu stron,
  • klauzula o nieodpłatności praktyki.
Komplet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Rejonowego w Prudniku co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem praktyk (dokumenty niekompletne nie będą honorowane). Z uwagi na uwarunkowania kadrowe i lokalowe złożenie kompletu dokumentów w zakreślonym terminie nie gwarantuje odbycia praktyk w Sądzie Rejonowym w Prudniku. Ilość miejsc dla osób które chcą odbyć praktykę w Sądzie Rejonowym w Prudniku jest ograniczona i wynosi 15 osób rocznie .

PRAKTYKA ABSOLWENCKA

Warunki oraz zasady organizacji praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym w Prudniku .

Sąd Rejonowy w Prudniku, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych , umożliwia odbycie praktyk absolwenckich.
 1. Na praktykę absolwencką może zostać przyjęta osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia, zwana dalej „Praktykantem”
  W przypadku osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły za granicą uznaje się je za równorzędne świadectwu ukończenia polskiej szkoły średniej na zasadach określonych w przepisach dotyczących systemu oświaty.
 2. Kwalifikacja praktykantów od odbycia praktyki absolwenckiej w Sądzie Rejonowym w Prudniku zwanym dalej „Sądem” następuje na podstawie:
a) podania skierowanego do Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku  z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki, które zawiera:
·         imię i nazwisko osoby chcącej odbyć praktykę wraz z nr dowodu osobistego i numerem PESEL oraz ze wskazaniem adresu kontaktowego, adresu mailowego oraz numeru telefonu,
·         proponowany termin rozpoczęcia praktyki,
·         proponowany okres trwania praktyki,
·         tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
·         wskazanie wydziału lub oddziału w którym osoba chciałaby odbyć praktykę;
b)  listu motywacyjnego,
c)  życiorysu.
 1. Oddział Administracyjny tut. Sądu dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 2, pod względem formalnym, a następnie przekazuje dokumenty do opinii Prezesowi Sądu Rejonowego w Prudniku.
 2. Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Prezesa tut. Sądu , podpisywana jest Umowa, której wzór stanowi załącznik 2A.
 3. Dokumenty, o których mowa  w pkt 2, należy składać co najmniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki absolwenckiej na adres:
Sąd Rejonowy w Prudniku
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 5
48-200  Prudnik
 ( z adnotacją na kopercie : „praktyka absolwencka”)
 lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Prudniku.
 1. Po dokonaniu wewnętrznych uzgodnień dotyczących terminu praktyki (ewentualnej modyfikacji terminu), Sąd w którym praktyka ma mieć miejsce oraz uzyskaniu aprobaty Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku w zakresie poczynionych uzgodnień, informuje praktykanta telefonicznie lub mailowo o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki.
 
WOLONTARIAT

Warunki oraz zasady odbywania wolontariatu w Sądzie Rejonowym w Prudniku.
Sąd Rejonowy w Prudniku w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych , umożliwia odbycie wolontariatu.
 1. Wolontariuszem może być osoba, która spełnia następujące warunki:
 • ma zdolność do czynności prawnych
 • jest niekarana
 • ma ukończone 18 lat 
 • posiada umiejętność obsługi komputera i szybkiego pisania
 • posiada umiejętność pracy w zespole
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne
 1. Przyjęcie do odbycia wolontariatu następuje po złożeniu podania, które powinno zawierać:
 • imię i nazwisko osoby ubiegającej się o odbycie świadczeń  wolontarystycznych, nr dowodu osobistego, numer PESEL oraz  adres kontaktowy, adres mailowy i numer telefonu,
 • termin rozpoczęcia,
 • okres trwania wolontariatu (nie krótszy niż 30 dni), 
 • sąd i wydział, w którym osoba chciałaby odbyć wolontariat, 
 • klauzulę o nieodpłatności wolontariatu,
oraz należy dołączyć: zaświadczenie o niekaralności oraz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
 1. Weryfikacja dokumentacji oraz kwalifikacji kandydata odbywa się w Oddziale Administracyjnym, zaś przyjęcie do odbycia wolontariatu akceptuje Prezes Sądu Rejonowego w Prudniku
 2. Świadczenia wolontarystyczne wykonywane są w siedzibie Sądu Rejonowego w Prudniku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, przy czym szczegółowe dni i godziny określone są w porozumieniu. Nie jest możliwe przebywanie Wolontariusza w siedzibie Sądu w innych dniach i godzinach.
 3. Po zakończeniu wolontariatu Sąd Rejonowy w Prudniku wystawia Wolontariuszowi stosowne zaświadczenie.
.