Bezpłatna pomoc prawna

Dodano: 2017-06-08 07:42:08             Zmodyfikowano: 2017-06-08 07:59:12
Rejestr zmian
1. Nieodpłatna Pomoc Prawna
Od początku roku 2017 na terenie całej Polski zostało uruchomionych 1525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonujących w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz. 1255 z późń. zm).
Szczegóły na stronie
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 

Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronach internetowych BIP poszczególnych starostw powiatowych.
Od dnia 1 stycznia 2017 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
 • osoby, który nie ukończyły 26 lat,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji
 • zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiety w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna:
 • Jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.
 • Obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy w sporządzaniu projektu pism, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
Wykaz punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w poszczególnych powiatach odnośnik do strony Sądu Okręgowego w Opolu.